Labbrapport Surt Regn.

Labbrapport surt regn.
Rasmus Gustafsson

Inledning.

Vi ska elda svavel (S) och genom det skapa svaveldioxid (SO2) som vi i sin tur ska få reagera med vatten, svaveloxiden kommer reagera med vattnet och bilda svavelsyra.

Syfte

Vi ska göra den här laborationen för att få förståelse hur svaveloxider i luften reagerar med vattenångan i molnen, skapar surt regn som sedan försurar vattendrag, sjöar och mark.

Bakgrundsinformation

Surt regn uppstår när svaveloxider (SOx), främst svaveldioxid (SO2) och även kväveoxider (NOx) i luften reagerar med vattenångan (H20) i luften. Förr var svaveloxider det största problemet men nu börjar kväveoxider ta över. När vattenångan kondenseras och regnar ner bildas svavelsyra (SO2+H2O=H2SO4) som sedan följer med regnet ner och försurar både sjöar, vattendrag och mark. Försurningen gör så att organismer börjar dö ut, vid ph 5,5-5 börjar de första organismerna som dör ut, ofta är det fiskrom, laxfiskar och yngel som dör ut först då de är extra känsliga, skaldjur såsom kräftor och musslor dör också ut fort då deras skal består av kalk som löses upp för att jämna ut alla fria vätejoner som tillkommer i vattnet vid surt regn. De arter som lever längst i försurade vatten är bl.a. gäddan och ålen (ålen dör ut vid pH ~4,5). Kraftigt försurade sjöar får ofta helt klart vatten med siktdjup på flera meter då alla organismer som gör vattnet grumligt dör ut. Då siktdjupet blir väldigt långt och man kan ha fotosyntes långt ner. Alla nedbrytare dör ut och det gör att allt material som landar på botten inte bryts ner, detta skapar ett täcke av sediment som hindrar gas från att komma ut från sjöbotten. Dock är försurning av vatten inte det största problemet, försurning av mark är ännu vanligare och dessutom ännu värre, eftersom vattnet rinner igenom marken i avrinningsområdet så påverkas det av markens pH-värde. Den antropogena försurningen påverkar försurning av mark då det regnar ner mer på marken procentuellt än vad det gör i vattnet. Försurningen i Sverige orsakas mest av utsläpp från andra länder, främst Tyskland, Polen och Storbritannien med syd- och västvindarna som är de vanligaste vindarna i Sverige. Det tar också väldigt lång tid för försurad mark att återhämta sig (50-100 år). Den naturliga bufferkapaciteten i mark är 3kg vätejoner/hektar men med utsläpp och surt regn från den antropogena försurningen så måste marken ta hand om ca 30kg vätejoner/hektar.

Hypotes
Vi ska skapa följande reaktion och genom denna få svavelsyra.
S+O2—>SOx+H2O—>H2SO4
Sur oxid (Våtdeposition)
(Torrdeposition)

Material och metod
Se “Surt regn” av: Ann-Kristine Lundgren, Svante Åberg.
http://school.chem.umu.se/Experiment/58
Ändring: vi blandade också i rent svavel i en bägare med vatten för att visa att det inte löser sig med vatten när svavlet är i fast form.

Resultat
Vi fick svavelsyra genom att skapa följande reaktion:
S+O2—>SOx+H2O—>H2SO4
Sur oxid (Våtdep)
(Torrdep)

Surt regn grupp simon Willy Joel Oscar Rasmus
Kranvattnet vi jämförde med

Surt regn grupp simon Willy Joel Oscar RasmusSurt regn grupp simon Willy Joel Oscar Rasmus
Den färdiga svavelsyran                      Det rena svavlet blandat med vatten.

Diskussion
Vi fick svavelsyra genom att förbränna svavel, på det sättet skapa svaveloxider och få de reagera med vatten. På det sättet bekräftade jag min hypotes. När svaveloxider reagerar med vatten förenas dem och bildar en svavelsyra. Detta demonstrerar hur svaveldioxiden i luften reagerar med vattenångan i molnen, regnar ner och försurar vatten och mark. Försurningen är biologiskt sett ett väldigt stort problem, arter kan dö ut i vissa vatten och i vissa vatten kan alla djur dö ut. Det är inte bara ett biologiskt problem utan också ett politiskt och samhällsekonomiskt problem. Politiker i länder så som Sverige och Norge beskyller ofta länder så som Storbrittanien, Tyskland och Polen för deras stora mängder utsläpp, vilket kan leda till diplomatiska och politiska konflikter. Försurningen leder också till att man behöver kalka vissa sjöar och det kostar staten mycket pengar varje år. Jag tycker också att vattenförsurningen får orättvist mycket uppmärksamhet jämfört med markförsurningen då båda problemen är lika stora. Markförsurning och vattenförsurning hänger också ihop då vattnet rinner igenom marken innan det hamnar i vattnet och påverkas av markens pH-värde.

Källor
Surt regn (Ann-Kristine Lundgren, Svante Åberg). http://school.chem.umu.se/Experiment/58 (2013-10-17)
Anteckningar från filmen ”Sex, svavel och fula fiskar”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *